Tag Archives: evercare fabric shaver

Aage Colding

Aage Emil August Angelo Colding (23. august 1869 i København – 27. september 1921 på Frederiksberg) var en dansk skuespiller og teaterleder waist pouch.

Han var søn af oberst Johan Georg Frederik Colding og Johanne Marie født Larsen, blev student og tog filosofikum og ernærede sig i nogle år som blomsterhandler på Strøget i København.

I 1894 debuterede han på Folketeatret uden større held, ifølge Politiken: “Publikum var urimelig ubarmhjertigt mod Hr. Colding, holdt sig ikke rolig, naar han var på Scenen, og tillod tilsidst ikke det venlige Bifald, der fulgte hans Sortier”. Efter nogle år på Nørrebro Teater (1896-1900) måtte han sammen med sin hustru, Lauritze Colding, søge til provinsen, hvor de spillede hos Poul Friis og Jens Walther. Colding havde teaterroller bl.a. i Der var engang på Odense Folketeater i 1904 og samme år i Fra Videbæltet til Thurø på Svendborg Sommerteater. Han ledede desuden sommerteatret i Nakskov. I foråret 1907 fik han midlertidig tilladelse til at spille i de danske købstæder med Agnes Henningsens succes fra Dagmarteatret, Elskerinden. Turneen blev vellykket, og Colding søgte derfor om almindelig turnébevilling for den kommende sæson. Men teatercensor Carl Levin var ham ikke nådig: “Jeg anser ham ingenlunde for saa særlig kvalificeret, hverken som dramatisk Kunstner (som saadan tør jeg endda regne ham blandt de Ringeste) eller Forretningsmand, at han frem for andre burde kunne paaregne Aar efter Andet at erholde Bevilling.”

Han var i 1912 med i tre spillefilm, Zweimal verstossen, Kärlekens offer og Guldgossen.

Colding arrangerede den 17 evercare fabric shaver. og 18 runners water bottle belt. juni 1921 to friluftsopførelser af Jeppe på bjerget i Almindingen på Bornholm. Han døde senere samme år.

Aage Colding ægtede 1. gang operasangerinde Lauritze Belling (17. september 1869 – 1949 how to tenderize tough beef, ægteskabet senere opløst). Han blev gift 2. gang den 5. august 1919 i Østerlars Kirke med skuespillerinden Ellen Price.

Stosunki białorusko-łotewskie

Stosunki białorusko-łotewskie – międzynarodowe relacje łączące Białoruś i Łotwę. Oba kraje sąsiadują ze sobą i są ważnymi partnerami gospodarczymi. Granica białorusko-łotewska jest równocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej i Strefy Schengen.

Jednym z państw, z którymi utrzymywał stosunki powstały po I wojnie światowej Rząd Tymczasowy Łotwy była powołana do życia w marcu 1918 Białoruska Republika Ludowa. Pierwsze bezpośrednie kontakty między Łotwą a rządem BRL przypadły na lato 1919. W sierpniu 1919 w Rydze powstał konsulat Białoruskiej Republiki Ludowej, na czele którego stał Kuźma Ciareszczanka. Działacz ten prowadził w imieniu BRL rozmowy na temat utworzenia na terenie Łotwy białoruskich oddziałów wojskowych, zwracał się do szefa rządu Łotwy Kārlisa Ulmanisa z prośbą o pomoc w walce z bolszewikami i o przepuszczenie białoruskich oddziałów na teren Białorusi. W marcu 1920 przedstawiciele Białoruskiej Republiki Ludowej wchodzili w skład łotewsko-białoruskiej komisji, zajmującej się wytyczeniem przyszłej linii granicznej między Białorusią a Łotwą. Rząd BRL zatwierdził wyniki przeprowadzonych na Łotwie rozmów, komisja jednak nie zebrała się później już ani razu. Współpracy Łotwy i Białoruskiej Republiki Ludowej ustała pod koniec 1920.

Właściwie stosunki dwustronne między Białorusią i Łotwą zaczęły rozwijać się praktycznie od razu po rozpadzie ZSRR dark football socks. W grudniu 1991 w Rydze przedstawiciele obu krajów (przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi Stanisłau Szuszkiewicz i przewodniczący Rady Najwyższej Republiki Łotewskiej Anatolijs Gorbunovs) podpisali deklarację o stosunkach dobrosąsiedzkich, w której oba kraje wzajemnie uznały się i potwierdziły swą suwerenność oraz integralność terytorialną, a także uznały kulturalną, językową i etniczną specyfikę Białorusinów na Łotwie oraz Łotyszy na Białorusi. 7 kwietnia 1992 Białoruś i Łotwa nawiązały oficjalnie stosunki dyplomatyczne. W 1993 rozpoczęły działalność ambasady obu krajów – białoruska w Rydze oraz łotewska w Mińsku. W kolejnych latach powstały również konsulaty – łotewski w Witebsku oraz białoruski w Dyneburgu.

21 lutego 1994 podpisana została między oboma krajami umowa dotycząca ustalenia oficjalnej granicy, w której za podstawę demarkacji przyjęto linię oddzielającą Białoruś i Łotwę w momencie wyjścia Łotwy ze składu ZSRR w 1991. Proces fizycznej demarkacji granicy rozpoczął się w maju 1998 i zakończył w październiku 2006.

21 lutego 1994 na Białoruś przybył premier Łotwy Valdis Birkavs. W czasie wizyty podpisano osiem porozumień międzypaństwowych. We wrześniu 1995 odbyła się dwudniowa wizyta delegacji łotewskiej na czele z premierem Mārisem Gailisem. Pierwsze spotkanie na szczeblu prezydentów obu państw (Alaksandr Łukaszenka ze strony białoruskiej oraz Guntis Ulmanis ze strony łotewskiej) odbyło się we wrześniu 1997 w Wilnie. W maju 1998 na Łotwę udała się białoruska delegacja na czele z premierem Siarhiejem Linhiem.

We wrześniu 2010 z roboczą wizytą na Łotwę udał się premier Białorusi Siarhiej Sidorski. Program wizyty obejmował rozmowy z premierem Łotwy Valdisem Dombrovskisem.

Na początku 2014 roku na Łotwie stale przebywało 2 914 obywateli Białorusi. Oprócz tego na Łotwie zamieszkiwało w tym samym czasie 74 205 przedstawicieli mniejszości białoruskiej, spośród których 30 437 posiadało status obywatela.

Na Białorusi zamieszkuje również niewielka mniejszość łotewska. Według spisu narodowego z 2009 jako Łotysze zadeklarowało się na Białorusi 1549 osób evercare fabric shaver.

Łotwa jest ważnym partnerem gospodarczym Białorusi. Wśród krajów cell phone underwater case, z którymi Białoruś prowadzi handel zewnętrzny, Republika Łotewska zajmowała w 2012 5. miejsce pod względem wielkości obrotu towarowego oraz 4. miejsce pod względem wielkości eksportu.

Podstawę białoruskiego eksportu stanowiły produkty petrochemiczne, metalurgiczne, maszyny, płody rolne i leśne, produkty spożywcze. Z Łotwy importowane są przede wszystkim leki, ryby, tkaniny, cement, silniki i jednostki mocy, konstrukcje metalowe.

31 stycznia 2013 na Białorusi były zarejestrowane 373 przedsiębiorstwa z łotewskim kapitałem (w 2011 – 297 przedsiębiorstw) oraz 27 przedstawicielstw łotewskich przedsiębiorstw. Na Łotwie zarejestrowane były w tym czasie 1123 przedsiębiorstwa z białoruskim kapitałem i 15 przedstawicielstw białoruskich podmiotów gospodarczych.